Learn

The forum of documents and methods for study - Lượm lặt kiến thức


Vietnamese frequently word in tale of Kieu

QaniTri
QaniTri
Admin

Nam Libra Monkey
Tổng số bài gửi : 1503
Tiền xu Ⓑ : 3780
Được cảm ơn № : 6
Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 07/01/2013
Đến từ Đến từ : HCMC
Côngviệc / Sởthix Côngviệc / Sởthix : Languages, Softwares, Sciences, Martial arts

Vietnamese frequently word in tale of Kieu Empty Vietnamese frequently word in tale of Kieu

Bài gửi by QaniTri 22nd March 2016, 16:10

Order Unfiltered wordcount
1. một
2. đã
3. người
4. nàng
5. lời
6. lòng
7. cũng
8. là
9. cho
10. có
11. rằng
12. ra
13. lại
14. hoa
15. tình
16. còn
17. mới
18. thì
19. đâu
20. ai
21. chẳng
22. biết
23. mà
24. mình
25. trong
26. đường
27. đến
28. này
29. nhà
30. thân
31. trời
32. ngày
33. càng
34. nào
35. vào
36. mặt
37. như
38. khi
39. xa
40. vàng
41. sao
42. duyên
43. tay
44. trước
45. về
46. nghe
47. sinh
48. thôi
49. những
50. thấy
51. sau
52. làm
53. chi
54. từ
55. hai
56. chàng
57. nỗi
58. trông
59. nước
60. hương
61. hồng
62. con
63. nói
64. xuân
65. đây
66. phải
67. thương
68. tiếng
69. đi
70. mấy
71. thế
72. gió
73. ta
74. bên
75. chưa
76. ở
77. gì
78. giờ
79. mây
80. tơ
81. năm
82. được
83. chút
84. nghĩ
85. với
86. phận
87. xưa
88. nhau
89. cửa
90. hay
91. vừa
92. bao
93. công
94. bấy
95. đầu
96. ngoài
97. bạc
98. bóng
99. nơi
100. xanh
101. điều
102. trăng
103. ấy
104. không
105. mai
106. đời
107. cùng
108. kiều
109. lấy
110. cao
111. riêng
112. vội
113. chơi
114. đào
115. gần
116. đà
117. hỏi
118. sự
119. để
120. lần
121. rồi
122. bước
123. nên
124. non
125. trần
126. xem
127. mưa
128. thay
129. chung
130. gia
131. tìm
132. tin
133. quân
134. phong
135. nhân
136. thanh
137. trên
138. chữ
139. tài
140. châu
141. cầm
142. kia
143. lên
144. ba
145. đêm
146. nửa
147. gặp
148. bà
149. mười
150. dưới
151. tiên
152. trăm
153. hãy
154. vì
155. dễ
156. kiếp
157. hết
158. thư
159. tường
160. bể
161. mụ
162. đưa
163. theo
164. thưa
165. bài
166. lâu
167. tôi
168. nhớ
169. cười
170. quan
171. ngọn
172. ngọc
173. lạ
174. đàn
175. song
176. đồng
177. dầu
178. đất
179. phần
180. xót
181. rước
182. oan
183. trường
184. tiền
185. đem
186. sương
187. dặm
188. nghìn
189. dám
190. tan
191. nay
192. sư
193. chén
194. kẻ
195. sông
196. lầu
197. cành
198. sẵn
199. xuống
200. thuyền
201. chăng
202. liều
203. khách
204. bốn
205. già
206. mày
207. xong
208. sân
209. dù
210. đôi
211. đành
212. quyết
213. bay
214. dây
215. ông
216. màu
217. qua
218. đầy
219. tiểu
220. chân
221. bề
222. muôn
223. quanh
224. dạy
225. bây
226. bán
227. may
228. cờ
229. đau
230. nặng
231. sang
232. thường
233. nữa
234. vương
235. nghĩa
236. anh
237. tai
238. xin
239. tri
240. dường
241. xe
242. ân
243. cỏ
244. đoạn
245. chốn
246. mối
247. tấm
248. sầu
249. liệu
250. kinh
251. kim
252. quê
253. thơ
254. thu
255. thần
256. đó
257. đá
258. mừng
259. ngay
260. vâng
261. nhìn
262. thành
263. dài
264. quá
265. ăn
266. hồ
267. sớm
268. giọt
269. thêm
270. liễu
271. cây
272. tính
273. tâm
274. ý
275. cơ
276. quen
277. ngồi
278. lễ
279. vẻ
280. rành
281. nhiều
282. chiều
283. thoắt
284. cầu
285. bời
286. giá
287. nguyệt
288. tóc
289. vui
290. lá
291. rõ
292. sẽ
293. tử
294. thiếp
295. lạc
296. sắc
297. thúc
298. ngang
299. mái
300. hùng
301. tên
302. thiên
303. e
304. em
305. tiếc
306. áo
307. mở
308. đòi
309. danh
310. buồn
311. lửa
312. lạy
313. bằng
314. việc
315. rời
316. tinh
317. vài
318. tương
319. hàng
320. sa
321. kể
322. đèn
323. cung
324. binh
325. đứng
326. canh
327. nghề
328. nổi
329. giác
330. giữa
331. cánh
332. gọi
333. của
334. bình
335. dong
336. hôm
337. rày
338. gương
339. họ
340. minh
341. đánh
342. đình
343. đông
344. rụng
345. nhiêu
346. hồn
347. phen
348. khen
349. dần
350. bất
351. câu
352. sen
353. vân
354. tàn
355. thầm
356. nợ
357. ràng
358. ngựa
359. buôn
360. động
361. khéo
362. khôn
363. mặc
364. lắm
365. tại
366. hẳn
367. bắt
368. tỉnh
369. lâm
370. ngơ
371. giở
372. giữ
373. cơn
374. thề
375. đổi
376. đền
377. nhờ
378. khuya
379. nguyên
380. cũ
381. tú
382. âu
383. chia
384. kỳ
385. sợ
386. ruột
387. nghi
388. trọng
389. sóng
390. chồng
391. mọi
392. gieo
393. mắt
394. bỗng
395. vốn
396. buồng
397. thác
398. chầy
399. trúc
400. ầm
401. gan
402. bèo
403. cha
404. trả
405. phụ
406. phương
407. thừa
408. trướng
409. mê
410. vô
411. ngẩn
412. cứ
413. lỡ
414. nọ
415. đủ
416. mang
417. chiếc
418. khúc
419. hợp
420. buộc
421. dẫu
422. chờ
423. say
424. lúc
425. phúc
426. má
427. mã
428. tiện
429. thẹn
430. thấp
431. ngậm
432. bỏ
433. huyên
434. mệnh
435. đùng
436. nồng
437. nối
438. lối
439. gửi
440. vời
441. giục
442. tấc
443. giấc
444. cách
445. than
446. cam
447. dứt
448. cất
449. chị
450. dày
451. dao
452. hơn
453. sai
454. gót
455. tây
456. sâu
457. sống
458. thong
459. la
460. thật
461. chim
462. cả
463. mẹ
464. rủ
465. tạ
466. tỏ
467. sở
468. buổi
469. chịu
470. mắc
471. hồi
472. họa
473. vắng
474. quản
475. tần
476. giải
477. làng
478. liền
479. cạn
480. cân
481. cát
482. xuôi
483. nát
484. hiếu
485. máu
486. trận
487. lưu
488. trở
489. yên
490. tưởng
491. âm
492. rỉ
493. đen
494. đài
495. gươm
496. dòng
497. rộng
498. nhan
499. khóc
500. nẻo
501. mất
502. lầm
503. tội
504. vẹn
505. tức
506. trắng
507. phai
508. tháng
509. cảnh
510. hải
511. dạo
512. bụi
513. chỉ
514. dàu
515. bày
516. cái
517. nét
518. phân
519. lân
520. qui
521. rơi
522. đặt
523. xao
524. thực
525. phật
526. tra
527. yêu
528. xăm
529. am
530. uy
531. thầy
532. luống
533. phòng
534. dở
535. bẻ
536. gỡ
537. hạ
538. nỡ
539. dùng
540. mượn
541. kiếm
542. thiệt
543. giãi
544. hội
545. khơi
546. yến
547. vần
548. tận
549. giấu
550. quyên
551. sắm
552. chừng
553. thúy
554. toan
555. dặn
556. truy
557. trôi
558. cõi
559. báo
560. hơi
561. phu
562. nhi
563. ong
564. đạo
565. khuyên
566. đương
567. hành
568. tuyết
569. ngờ
570. phấn
571. tha
572. tà
573. mơ
574. tu
575. tư
576. ví
577. tiệc
578. xiết
579. ép
580. nhặt
581. ngần
582. dạ
583. hoàng
584. lẽ
585. tự
586. tờ
587. vườn
588. đổ
589. đăm
590. mong
591. truyền
592. ngây
593. rừng
594. khỏi
595. kiệu
596. trung
597. trống
598. ghen
599. băng
600. khác
601. vành
602. mời
603. lựa
604. giáp
605. sửa
606. tuồng
607. thâm
608. trao
609. hình
610. bướm
611. tòng
612. lệnh
613. phi
614. tích
615. kíp
616. kêu
617. kéo
618. hèn
619. trang
620. lồng
621. phường
622. rạng
623. dương
624. tuần
625. da
626. tướng
627. gà
628. sá
629. vơ
630. ái
631. ngẫm
632. lệ
633. nắng
634. tứ
635. miệng
636. viên
637. đằng
638. sàng
639. ngàn
640. chọn
641. chửa
642. nết
643. lừa
644. mặn
645. kết
646. gởi
647. vực
648. quốc
649. cuối
650. tạm
651. sắt
652. chiêu
653. thói
654. hầu
655. hại
656. hẹn
657. thuận
658. bồi
659. bởi
660. bức
661. lặng
662. treo
663. trai
664. bảo
665. tròn
666. trót
667. gái
668. khí
669. dâu
670. thông
671. khanh
672. mảnh
673. son
674. lìa
675. màn
676. mòn
677. nao
678. hàn
679. thị
680. thử
681. văn
682. màng
683. đợi
684. tuyền
685. nhỏ
686. khuôn
687. xôn
688. muốn
689. ly
690. ma
691. dò
692. thủy
693. tiết
694. thịt
695. thắm
696. chào
697. thảm
698. thất
699. án
700. ôi
701. ít
702. êm
703. én
704. ả
705. ngất
706. cố
707. bồ
708. kề
709. vả
710. nở
711. nữ
712. đề
713. niềm
714. đàng
715. lưng
716. hoàn
717. ngoại
718. giang
719. tươi
720. ước
721. ngài
722. lượng
723. vòng
724. chợt
725. khăn
726. nằm
727. lụy
728. tràng
729. tới
730. tựa
731. vật
732. vậy
733. việt
734. rắp
735. thai
736. chiêm
737. triều
738. gối
739. thăm
740. gánh
741. thuốc
742. xương
743. dời
744. dấu
745. chạy
746. hiên
747. cúi
748. giã
749. dìu
750. loan
751. bút
752. nguyền
753. suy
754. hiểm
755. phép
756. chước
757. góc
758. hôn
759. hùm
760. thờ
761. mành
762. đục
763. quả
764. miền
765. rèm
766. phục
767. linh
768. lùng
769. xôi
770. bõ
771. cá
772. an
773. lo
774. bơ
775. vi
776. vu
777. vững
778. thềm
779. thấm
780. ngắn
781. cớ
782. số
783. rỡ
784. vợ
785. ưa
786. suốt
787. đắng
788. đáng
789. định
790. đóng
791. oanh
792. sánh
793. vùng
794. ngân
795. ninh
796. trinh
797. đoàn
798. ngôi
799. thiếu
800. thiền
801. khóa
802. nức
803. lớn
804. giao
805. kịp
806. lập
807. kẻo
808. thang
809. giám
810. vầy
811. tủi
812. sụt
813. cuốn
814. cuộc
815. quần
816. tầm
817. gạn
818. tiêu
819. dọn
820. cậy
821. dập
822. bậc
823. chớ
824. chủ
825. han
826. ắt
827. các
828. loài
829. soi
830. tao
831. tam
832. pháp
833. mùi
834. hoạn
835. đạm
836. xiêu
837. trầm
838. sùi
839. ngộ
840. rêu
841. trơ
842. trì
843. trà
844. thú
845. thà
846. phiền
847. tàng
848. hằng
849. dơ
850. in
851. mù
852. vò
853. thẳm
854. chán
855. thảo
856. ủ
857. ghềnh
858. ngại
859. lọ
860. rẽ
861. vị
862. ơn
863. đồ
864. điểm
865. dang
866. mộng
867. buồm
868. ruổi
869. rồng
870. đang
871. quyền
872. răng
873. đừng
874. nhiên
875. đoán
876. giống
877. chốc
878. nội
879. lục
880. từng
881. vầng
882. ngừng
883. thẳng
884. thước
885. lạnh
886. hạnh
887. vẫn
888. vẫy
889. viện
890. sức
891. nguôi
892. quạt
893. rủi
894. giận
895. chuyện
896. rầm
897. trình
898. bàng
899. lành
900. thoa
901. then
902. quang
903. nghiệp
904. thuộc
905. thâu
906. thuê
907. thua
908. lánh
909. nghiêm
910. gấm
911. hậu
912. cởi
913. cay
914. chảy
915. chật
916. thênh
917. chắc
918. thơm
919. gác
920. dào
921. hiu
922. giường
923. khiến
924. bát
925. bàn
926. cài
927. tuôn
928. coi
929. não
930. pha
931. phát
932. quý
933. phím
934. nha
935. hàm
936. lai
937. lan
938. lau
939. mau
940. mua
941. thở
942. thổ
943. đại
944. đầm
945. phượng
946. đứt
947. sát
948. vai
949. trò
950. the
951. mươi
952. dằng
953. phách
954. hà
955. to
956. chúa
957. tiễn
958. chín
959. chìm
960. đấng
961. ác
962. ôm
963. nhắn
964. ngổn
965. đè
966. vinh
967. chau
968. lả
969. nể
970. vẽ
971. vỡ
972. mênh
973. độ
974. rượu
975. đeo
976. đơn
977. ngược
978. dưng
979. chênh
980. đuốc
981. biếc
982. chương
983. lĩnh
984. lường
985. khuâng
986. ngâm
987. dừng
988. chiếu
989. thảnh
990. trùng
991. khấu
992. đoan
993. nương
994. sanh
995. ngăn
996. khói
997. chực
998. nạn
999. gian
1000. lọt
1001. lẻn
1002. giày
1003. hữu
1004. bồng
1005. học
1006. thằng
1007. xấu
1008. tối
1009. rửa
1010. tang
1011. sấm
1012. thoi
1013. tham
1014. bâng
1015. gầy
1016. hạc
1017. gồm
1018. gốc
1019. dẹp
1020. cỗi
1021. dồi
1022. buông
1023. can
1024. cần
1025. bớt
1026. dải
1027. dạn
1028. dậy
1029. dẫn
1030. dầm
1031. cốt
1032. dắt
1033. chắp
1034. nghênh
1035. vạch
1036. thơi
1037. trâm
1038. khó
1039. dãi
1040. ấp
1041. ấm
1042. ghi
1043. bén
1044. dan
1045. che
1046. nguyện
1047. nài
1048. nóc
1049. san
1050. ngươi
1051. hiển
1052. hiến
1053. phó
1054. lòa
1055. quì
1056. nga
1057. nam
1058. ngô
1059. khinh
1060. dưa
1061. kín
1062. lao
1063. hoặc
1064. dâng
1065. hòa
1066. thể
1067. thỏ
1068. trẻ
1069. xiêm
1070. đọa
1071. đớn
1072. trạc
1073. đứa
1074. đắp
1075. địa
1076. tuyệt
1077. ngỏ
1078. thức
1079. thoát
1080. thù
1081. lang
1082. tành
1083. vơi
1084. trộm
1085. sơn
1086. y
1087. ưng
1088. quên
1089. bó
1090. bì
1091. cô
1092. dư
1093. so
1094. hư
1095. ru
1096. nô
1097. nì
1098. lý
1099. xá
1100. và
1101. vó
1102. chôn
1103. thốt
1104. chày
1105. ào
1106. nhắc
1107. nhật
1108. nhạn
1109. chen
1110. bộ
1111. kỹ
1112. hổ
1113. tớ
1114. nề
1115. mờ
1116. mồ
1117. vượt
1118. thiêng
1119. huynh
1120. điếm
1121. đao
1122. phùng
1123. suối
1124. đãi
1125. mỏng
1126. đóa
1127. đón
1128. phỏng
1129. sách
1130. giàng
1131. biên
1132. đinh
1133. đuổi
1134. ngành
1135. lương
1136. biến
1137. chuộc
1138. chiến
1139. huyện
1140. kiến
1141. khốc
1142. khấn
1143. khắc
1144. khắp
1145. năng
1146. nghỉ
1147. khuyển
1148. đống
1149. niên
1150. tạnh
1151. dựng
1152. ngùi
1153. nhác
1154. khêu
1155. khép
1156. mực
1157. mồi
1158. nằn
1159. lứa
1160. mọc
1161. giai
1162. lỗi
1163. lấp
1164. lạng
1165. vớt
1166. vẩn
1167. vạn
1168. vắn
1169. tạc
1170. tấp
1171. tập
1172. tằm
1173. tanh
1174. rối
1175. rập
1176. thiu
1177. bông
1178. thêu
1179. xứng
1180. khuất
1181. bạch
1182. khánh
1183. gạt
1184. thích
1185. gật
1186. hẹp
1187. ban
1188. dến
1189. cực
1190. cải
1191. bến
1192. khao
1193. bọt
1194. cắt
1195. chuông
1196. bợm
1197. dậm
1198. chầu
1199. chập
1200. bắc
1201. chạ
1202. gáy
1203. gây
1204. trái
1205. cúc
1206. hao
1207. ghé
1208. côn
1209. hoi
1210. bào
1211. dung
1212. trưa
1213. nâu
1214. dàng
1215. dành
1216. bưng
1217. lão
1218. phũ
1219. phù
1220. phút
1221. mài
1222. mát
1223. lăm
1224. mãi
1225. môn
1226. hào
1227. hài
1228. lam
1229. hãi
1230. man
1231. xét
1232. đạp
1233. xích
1234. vùi
1235. gùng
1236. đội
1237. đức
1238. quỳ
1239. quỷ
1240. túc
1241. túi
1242. tranh
1243. đẹp
1244. đều
1245. tôn
1246. tái
1247. phủ
1248. phỉ
1249. sồng
1250. mưu
1251. sôi
1252. sét
1253. rút
1254. khăng
1255. ngả
1256. nhẹ
1257. lơi
1258. nhủ
1259. rìu
1260. rào
1261. vay
1262. trú
1263. trí
1264. lũy
1265. vuông
1266. khuây
1267. phàng
1268. dắng
1269. rạch
1270. diện
1271. trốn
1272. trương
1273. muối
1274. trưởng
1275. ê
1276. hững
1277. quét
1278. du
1279. di
1280. ca
1281. bi
1282. co
1283. lã
1284. lê
1285. mi
1286. gã
1287. tì
1288. tã
1289. rà
1290. lũ
1291. lô
1292. lò
1293. cướp
1294. vã
1295. chùa
1296. thời
1297. chăn
1298. mông
1299. chép
1300. thắp
1301. ngọt
1302. nhậm
1303. nhẫn
1304. đa
1305. đo
1306. nhất
1307. nhạc
1308. ngập
1309. chan
1310. ngắm
1311. ngắt
1312. dề
1313. cổ
1314. bẽ
1315. hờ
1316. hề
1317. dữ
1318. rẻ
1319. tẻ
1320. sỗ
1321. sổ
1322. nỉ
1323. mộ
1324. vỗ
1325. xế
1326. xuất
1327. đỗ
1328. điệu
1329. đai
1330. gượng
1331. ngùng
1332. chiêng
1333. đèo
1334. đáy
1335. đày
1336. đòn
1337. ngứa
1338. nhợt
1339. nhục
1340. nuốt
1341. đĩa
1342. hoài
1343. hung
1344. thoảng
1345. quỳnh
1346. sạch
1347. đênh
1348. khoảng
1349. sáng
1350. giếng
1351. chuốc
1352. ngát
1353. huyền
1354. ngoa
1355. nghì
1356. giọng
1357. khốn
1358. khấp
1359. thoáng
1360. sính
1361. đong
1362. lược
1363. súng
1364. sòng
1365. đoài
1366. đoái
1367. khuyết
1368. nhàn
1369. nghiêng
1370. vách
1371. chỉn
1372. thiết
1373. chừa
1374. nện
1375. nền
1376. lựu
1377. nạp
1378. lộc
1379. lộn
1380. trách
1381. ghét
1382. mầu
1383. lận
1384. lạt
1385. hỡi
1386. hờn
1387. họp
1388. yếm
1389. yếu
1390. gang
1391. vấn
1392. vặn
1393. vắt
1394. vận
1395. tốt
1396. tẩy
1397. rứt
1398. giật
1399. sấn
1400. quảng
1401. viết
1402. bách
1403. thao
1404. thau
1405. nghiệt
1406. liếc
1407. thía
1408. thót
1409. thánh
1410. thái
1411. láng
1412. tưới
1413. gắn
1414. thuở
1415. dặt
1416. bia
1417. dối
1418. cứu
1419. dọc
1420. quàng
1421. cấu
1422. cập
1423. doanh
1424. khuê
1425. bảy
1426. bản
1427. bận
1428. trân
1429. trác
1430. trêu
1431. chở
1432. túng
1433. căn
1434. ẩn
1435. luồn
1436. khang
1437. gai
1438. mạch
1439. chã
1440. tùng
1441. hoan
1442. nêm
1443. nén
1444. nép
1445. luân
1446. khổ
1447. làn
1448. lót
1449. huề
1450. phôi
1451. mùa
1452. ngũ
1453. nhé
1454. ngó
1455. ngõ
1456. ghế
1457. lênh
1458. giả
1459. kém
1460. lay
1461. gói
1462. hòe
1463. hôi
1464. thứ
1465. mách
1466. đấy
1467. khoan
1468. vây
1469. xoay
1470. trải
1471. quế
1472. tùy
1473. đắn
1474. tăm
1475. tòa
1476. xen
1477. tác
1478. tày
1479. sói
1480. mơn
1481. ròi
1482. phẩm
1483. râu
1484. veo
1485. tuy
1486. phới
1487. tro
1488. thi
1489. liêu
1490. tuổi
1491. tơi
1492. a
1493. ô
1494. vang
1495. cưỡi
1496. quít
1497. quán
1498. bò
1499. cù
1500. om
1501. kê
1502. ký
1503. hò
1504. gõ
1505. sè
1506. uyên
1507. lơ
1508. rã
1509. ve
1510. se
1511. si
1512. nó
1513. ná
1514. mé
1515. võ
1516. chưn
1517. tù
1518. tô
1519. sĩ
1520. thục
1521. thủi
1522. thớt
1523. thổn
1524. chèo
1525. chém
1526. chàm
1527. thẫn
1528. cháu
1529. cháy
1530. thẩn
1531. nhuốm
1532. thấu
1533. áp
1534. cong
1535. nhắm
1536. nhập
1537. nhận
1538. đô
1539. 2100
1540. 2110
1541. 2105
1542. 2120
1543. 2115
1544. 2130
1545. 2125
1546. 2140
1547. 2135
1548. 2145
1549. 2150
1550. 2155
1551. 2160
1552. 2165
1553. 2175
1554. 2170
1555. 2180
1556. 2185
1557. 2195
1558. 2190
1559. chua
1560. nhạt
1561. 2210
1562. 2205
1563. 2200
1564. 2220
1565. 2215
1566. 2250
1567. 2245
1568. 2265
1569. 2260
1570. 2255
1571. 2230
1572. 2225
1573. 2240
1574. 2235
1575. 2270
1576. 2275
1577. 2280
1578. 2285
1579. ngạc
1580. dẽ
1581. bố
1582. bỉ
1583. nang
1584. lộ
1585. lở
1586. lờ
1587. lề
1588. mả
1589. lể
1590. kệ
1591. hộ
1592. hở
1593. dự
1594. miếng
1595. 2090
1596. 2095
1597. 2070
1598. 2075
1599. 2080
1600. 2085
1601. 2055
1602. 2050
1603. 2065
1604. 2060
1605. 2030
1606. 2040
1607. 2045
1608. 2035
1609. tố
1610. tề
1611. tế
1612. tổ
1613. vỏ
1614. vệ
1615. vờ
1616. xẻ
1617. ngảnh
1618. đố
1619. đỡ
1620. ngồị
1621. đua
1622. đẵng
1623. rình
1624. mướp
1625. mướn
1626. manh
1627. đáp
1628. đúc
1629. ngục
1630. ngợi
1631. nhụy
1632. nhớn
1633. nhờn
1634. nhàng
1635. 1005
1636. 1010
1637. 1000
1638. 1045
1639. 1050
1640. 1055
1641. 1035
1642. 1040
1643. 1025
1644. 1030
1645. 1015
1646. 1020
1647. nách
1648. dông
1649. sảnh
1650. nhiệm
1651. ranh
1652. đãng
1653. chạnh
1654. vịnh
1655. nùng
1656. nông
1657. văng
1658. vọng
1659. nguồn
1660. đỉnh
1661. rung
1662. biệt
1663. biện
1664. chính
1665. rong
1666. quyến
1667. chuốt
1668. phụng
1669. tĩnh
1670. ngác
1671. ngán
1672. chiền
1673. ngon
1674. đuôi
1675. nham
1676. nguy
1677. 940
1678. 945
1679. 930
1680. 935
1681. 920
1682. 925
1683. 915
1684. 910
1685. 980
1686. 985
1687. 970
1688. 975
1689. 965
1690. 960
1691. 955
1692. 950
1693. 995
1694. 990
1695. ngao
1696. 805
1697. 825
1698. 820
1699. 815
1700. 810
1701. 840
1702. 845
1703. 830
1704. 835
1705. 860
1706. 865
1707. 850
1708. 855
1709. 885
1710. 880
1711. 875
1712. 870
1713. 890
1714. 895
1715. 905
1716. 900
1717. chường
1718. nhơn
1719. sùng
1720. chỉnh
1721. lưới
1722. nường
1723. ngón
1724. dưỡng
1725. kính
1726. thiện
1727. nực
1728. khít
1729. khát
1730. khâm
1731. chứa
1732. chục
1733. mỗi
1734. mộc
1735. liếng
1736. lữa
1737. mịt
1738. nấn
1739. nấm
1740. nấy
1741. lớp
1742. mẹo
1743. lột
1744. kình
1745. mập
1746. mận
1747. mẫu
1748. mẩn
1749. mạt
1750. mảy
1751. mần
1752. thướt
1753. bổng
1754. nhưng
1755. giãn
1756. hớt
1757. hỏa
1758. giúp
1759. lảng
1760. nhang
1761. uốn
1762. viễn
1763. quẹn
1764. rộn
1765. rớp
1766. tấn
1767. quảy
1768. tắt
1769. giấn
1770. sảo
1771. giầy
1772. chuyển
1773. sẩy
1774. rốn
1775. phướn
1776. rầy
1777. rầu
1778. giắt
1779. rất
1780. rậm
1781. giết
1782. bành
1783. bánh
1784. bòng
1785. sượng
1786. nghiến
1787. phau
1788. thét
1789. thòi
1790. thòm
1791. lãng
1792. liễn
1793. tháo
1794. lâng
1795. thui
1796. xưng
1797. chong
1798. triệu
1799. chứng
1800. gẫy
1801. gấp
1802. gập
1803. hầm
1804. hạt
1805. gột
1806. hắt
1807. loạn
1808. cợt
1809. dệt
1810. ngoan
1811. thùy
1812. dịu
1813. dịp
1814. cửu
1815. dột
1816. bích
1817. bặt
1818. cảo
1819. bối
1820. cậu
1821. duềnh
1822. bội
1823. vướng
1824. dạt
1825. thưởng
1826. thoạt
1827. dầy
1828. dặc
1829. cồn
1830. chấp
1831. chạm
1832. chậu
1833. bầu
1834. bầy
1835. bằn
1836. luận
1837. phơi
1838. trút
1839. chề
1840. trâu
1841. khư
1842. gìn
1843. chợ
1844. khê
1845. dũng
1846. căm
1847. ghê
1848. còi
1849. long
1850. dòm
1851. bác
1852. cáo
1853. búa
1854. bùn
1855. mảng
1856. lông
1857. chê
1858. chì
1859. ngưng
1860. nàn
1861. ran
1862. núi
1863. năn
1864. sum
1865. hòng
1866. khểnh
1867. phàm
1868. lái
1869. phá
1870. lèo
1871. hoả
1872. phú
1873. lôi
1874. mào
1875. mác
1876. quy
1877. phèn
1878. nho
1879. nhe
1880. cưa
1881. ngư
1882. ngã
1883. kìa
1884. kén
1885. loa
1886. héo
1887. hán
1888. thùng
1889. min
1890. xác
1891. thệ
1892. thủ
1893. thụ
1894. đảo
1895. đẫy
1896. xiên
1897. vía
1898. vôi
1899. vóc
1900. mắng
1901. đồn
1902. đồi
1903. đốt
1904. vàn
1905. ván
1906. vén
1907. quỉ
1908. đắm
1909. đắc
1910. tía
1911. xua
1912. tót
1913. tân
1914. táp
1915. phổ
1916. bụng
1917. sóc
1918. phạm
1919. sáu
1920. sáp
1921. rúc
1922. rón
1923. vin
1924. ngụ
1925. nhị
1926. phất
1927. phấp
1928. nhường
1929. phiếu
1930. khuynh
1931. thiêm
1932. trượng
1933. trọn
1934. tuốt
1935. tuệ
1936. tuất
1937. trụ
1938. tượng
1939. '
1940. 1
1941. 5
1942. u
1943. ơ
1944. 35
1945. 40
1946. 25
1947. 30
1948. 15
1949. 20
1950. 10
1951. 80
1952. 85
1953. 70
1954. 75
1955. 55
1956. 65
1957. 60
1958. 45
1959. 50
1960. 95
1961. 90
1962. quái
1963. quây
1964. bù
1965. cà
1966. bè
1967. bã
1968. dà
1969. cò
1970. bá
1971. ao
1972. no
1973. kè
1974. hè
1975. mo
1976. na
1977. dĩ
1978. gò
1979. há
1980. dè
1981. im
1982. tê
1983. rĩ
1984. sì
1985. lư
1986. rè
1987. rì
1988. hơ
1989. nã
1990. mò
1991. cước
1992. vũ
1993. xè
1994. xơ
1995. tiếp
1996. thổi
1997. chăm
1998. thỏa
1999. chéo
2000. chài
2001. viếng
2002. nhuốc
2003. thải
2004. thấn
2005. nhuộm
2006. ám
2007. áy
2008. vựng
2009. óc
2010. muộn
2011. mòng
2012. ỉ
2013. nhắp
2014. đò
2015. nhẩm
2016. nhẵn
2017. nhằm
2018. ngẫu
2019. ngầm
2020. hứng
2021. 2295
2022. 2290
2023. chay
2024. ngấn
2025. dỡ
2026. dỗ
2027. cữ
2028. bờ
2029. hoành
2030. kế
2031. kẽ
2032. hễ
2033. 2005
2034. 2010
2035. 2015
2036. 2020
2037. 2000
2038. 2025
2039. hoang
2040. sỉ
2041. sẻ
2042. sứ
2043. tệ
2044. sử
2045. tể
2046. sỡ
2047. sờ
2048. tụ
2049. vạ
2050. mủ
2051. lữ
2052. lự
2053. nụ
2054. xỉ
2055. xử
2056. vượn
2057. ơi
2058. khủng
2059. đế
2060. hoảng
2061. ngạch
2062. 1820
2063. 1825
2064. 1810
2065. 1815
2066. 1840
2067. 1845
2068. 1830
2069. 1835
2070. dịch
2071. 1805
2072. 1800
2073. 1895
2074. 1860
2075. 1865
2076. 1850
2077. 1855
2078. 1885
2079. điệp
2080. 1890
2081. 1875
2082. 1870
2083. 1880
2084. đẳng
2085. rưới
2086. điền
2087. điếc
2088. 1725
2089. 1720
2090. 1715
2091. 1710
2092. 1705
2093. 1700
2094. 1795
2095. 1785
2096. 1790
2097. 1775
2098. mồng
2099. 1780
2100. 1765
2101. 1760
2102. 1770
2103. 1755
2104. 1750
2105. 1740
2106. 1745
2107. 1730
2108. 1735
2109. 1695
2110. 1600
2111. 1605
2112. 1625
2113. 1620
2114. 1615
2115. 1610
2116. 1645
2117. 1640
2118. 1635
2119. 1630
2120. 1670
2121. 1665
2122. 1660
2123. 1650
2124. 1655
2125. 1690
2126. 1685
2127. 1680
2128. 1675
2129. 1575
2130. 1580
2131. 1585
2132. 1590
2133. 1595
2134. 1525
2135. 1520
2136. 1510
2137. 1515
2138. 1500
2139. 1505
2140. 1570
2141. 1565
2142. 1560
2143. 1555
2144. 1550
2145. 1540
2146. 1545
2147. trủng
2148. 1530
2149. 1535
2150. 1475
2151. 1480
2152. 1485
2153. 1490
2154. 1495
2155. 1455
2156. 1460
2157. 1465
2158. 1470
2159. 1410
2160. 1415
2161. 1420
2162. 1425
2163. 1435
2164. 1430
2165. 1440
2166. 1445
2167. 1450
2168. 1405
2169. 1400
2170. mướt
2171. 1395
2172. 1390
2173. 1385
2174. 1380
2175. 1375
2176. phiên
2177. 1350
2178. 1345
2179. 1340
2180. 1335
2181. 1370
2182. 1365
2183. 1360
2184. 1355
2185. 1315
2186. 1310
2187. 1325
2188. 1320
2189. 1330
2190. 1300
2191. 1305
2192. đâm
2193. đùm
2194. 1290
2195. 1295
2196. 1280
2197. 1285
2198. 1275
2199. 1270
2200. 1265
2201. 1260
2202. 1255
2203. 1250
2204. 1245
2205. 1240
2206. 1235
2207. 1230
2208. 1225
2209. 1220
2210. 1215
2211. 1210
2212. ngủi
2213. nhện
2214. 1205
2215. 1200
2216. 1195
2217. 1190
2218. 1185
2219. 1180
2220. 1105
2221. 1100
2222. 1110
2223. 1125
2224. 1130
2225. ngửa
2226. 1115
2227. 1120
2228. 1145
2229. 1150
2230. 1135
2231. 1140
2232. 1170
2233. 1175
2234. nhịp
2235. 1155
2236. 1160
2237. 1165
2238. nhụi
2239. 1090
2240. 1095
2241. 1080
2242. 1085
2243. 1075
2244. 1070
2245. 1065
2246. 1060
2247. nâng
2248. cương
2249. vụng
2250. luyến
2251. giằng
2252. hoán
2253. ròng
2254. hăng
2255. chiềng
2256. huỳnh
2257. 1970
2258. 1975
2259. 1990
2260. 1980
2261. 1985
2262. 1995
2263. ngước
2264. 1900
2265. 1905
2266. 1910
2267. 1915
2268. 1920
2269. 1925
2270. 1935
2271. 1930
2272. 1945
2273. 1940
2274. 1955
2275. 1950
2276. 1965
2277. 1960
2278. sành
2279. nuôi
2280. truân
2281. nung
2282. rúng
2283. ruồi
2284. 3240
2285. 3235
2286. 3250
2287. 3245
2288. 3200
2289. 3205
2290. 3210
2291. 3215
2292. 3220
2293. 3225
2294. 3230
2295. giềng
2296. ướm
2297. ướt
2298. 155
2299. 150
2300. 165
2301. chông
2302. 160
2303. 170
2304. 175
2305. 180
2306. 185
2307. 115
2308. 110
2309. 125
2310. 120
2311. 135
2312. 130
2313. 145
2314. 140
2315. 195
2316. 190
2317. đanh
2318. lươn
2319. 105
2320. 100
2321. nhuyễn
2322. 3005
2323. 3010
2324. 3000
2325. 3025
2326. 3035
2327. 3030
2328. 3015
2329. 3020
2330. 3050
2331. 3055
2332. 3040
2333. 3045
2334. 3070
2335. 3075
2336. 3060
2337. 3065
2338. 3085
2339. 3080
2340. 3095
2341. 3090
2342. 3110
2343. 3105
2344. 3100
2345. 3155
2346. 3150
2347. 3135
2348. chuồn
2349. 3145
2350. suyền
2351. 3140
2352. 3125
2353. 3130
2354. 3115
2355. 3120
2356. 3195
2357. 3190
2358. 3185
2359. 3180
2360. 3175
2361. 3170
2362. 3160
2363. 3165
2364. 530
2365. 2950
2366. 535
2367. 2955
2368. 2940
2369. 540
2370. 545
2371. 2945
2372. 2980
2373. 2975
2374. 510
2375. 2970
2376. 515
2377. 2965
2378. 2960
2379. 520
2380. 525
2381. 570
2382. 575
2383. 2995
2384. 580
2385. 2990
2386. 585
2387. 2985
2388. 555
2389. 550
2390. 560
2391. 565
2392. 2915
2393. 2910
2394. 505
2395. 2905
2396. 2900
2397. 500
2398. 2935
2399. 2930
2400. 2925
2401. 2920
2402. ngào
2403. 595
2404. 590
2405. 2855
2406. 2850
2407. 405
2408. 2845
2409. 400
2410. 2840
2411. 2835
2412. 415
2413. 410
2414. 2830
2415. gióng
2416. 2825
2417. 420
2418. 425
2419. 2820
2420. 435
2421. 2895
2422. 430
2423. 2890
2424. 445
2425. 440
2426. 2885
2427. 450
2428. 2880
2429. 2875
2430. 455
2431. 2870
2432. 460
2433. 2860
2434. 465
2435. 2865
2436. 2810
2437. 2815
2438. 2800
2439. 2805
2440. chếch
2441. biếng
2442. lưỡng
2443. 485
2444. 480
2445. 475
2446. 470
2447. 2785
2448. 2790
2449. 495
2450. 2795
2451. 490
2452. 330
2453. 335
2454. 345
2455. 340
2456. 315
2457. 310
2458. 325
2459. 320
2460. 300
2461. 305
2462. đổng
2463. chiếm
2464. 390
2465. 395
2466. 380
2467. 385
2468. 370
2469. 375
2470. 360
2471. 365
2472. 350
2473. 355
2474. 205
2475. 200
2476. 210
2477. 215
2478. 220
2479. 225
2480. nhung
2481. nghé
2482. nhen
2483. 280
2484. 285
2485. 270
2486. 275
2487. 295
2488. 290
2489. 240
2490. 245
2491. 230
2492. 235
2493. 260
2494. 265
2495. 250
2496. 255
2497. khởi
2498. 2505
2499. 2500
2500. 2510
2501. 2515
2502. 2525
2503. 2520
2504. 2540
2505. 2535
2506. 2530
2507. 2435
2508. vuốt
2509. 2440
2510. 2425
2511. 2420
2512. 2430
2513. 2455
2514. 2460
2515. 2445
2516. 2450
2517. 2475
2518. 2485
2519. 2480
2520. chinh
2521. 2465
2522. 2470
2523. 2490
2524. 2495
2525. khối
2526. khỏe
2527. 800
2528. 2405
2529. 2400
2530. 2415
2531. 2410
2532. 2335
2533. 2340
2534. khất
2535. 2325
2536. 2330
2537. 2315
2538. 2310
2539. 2320
2540. 2305
2541. 2300
2542. 2380
2543. 2385
2544. 2365
2545. 2370
2546. 2375
2547. 2355
2548. 2360
2549. khảo
2550. 2345
2551. 2350
2552. khảy
2553. 2395
2554. 2390
2555. khắt
2556. khẩu
2557. khẩn
2558. 745
2559. 740
2560. 735
2561. 730
2562. 725
2563. 720
2564. 715
2565. 710
2566. 700
2567. 705
2568. 2740
2569. 2745
2570. 2750
2571. 2755
2572. 2760
2573. 2765
2574. 2770
2575. 795
2576. 2775
2577. 790
2578. 2780
2579. 785
2580. 2700
2581. 2705
2582. 780
2583. 770
2584. 2710
2585. 775
2586. 2715
2587. 765
2588. 2720
2589. 760
2590. 2725
2591. giông
2592. 755
2593. 2735
2594. 750
2595. 2730
2596. tưng
2597. 2680
2598. 2675
2599. 2670
2600. 2665
2601. 2695
2602. 2690
2603. 2685
2604. siêu
2605. 600
2606. 605
2607. 620
2608. 625
2609. 610
2610. 615
2611. 2645
2612. 685
2613. 2640
2614. 2650
2615. 680
2616. 2655
2617. 675
2618. 670
2619. 2660
2620. 2620
2621. 2625
2622. 2630
2623. 695
2624. 2635
2625. 690
2626. 2605
2627. 2600
2628. 645
2629. 640
2630. 2615
2631. 635
2632. 630
2633. 2610
2634. 660
2635. 665
2636. 650
2637. 655
2638. kiện
2639. 2595
2640. 2590
2641. 2585
2642. 2580
2643. khứa
2644. 2575
2645. 2570
2646. 2565
2647. 2560
2648. 2555
2649. 2550
2650. 2545
2651. điêu
2652. lưỡi
2653. lượn
2654. lượt
2655. cường
2656. lướt
2657. nghẹn
2658. nhăn
2659. huống
2660. nhãn
2661. ngói
2662. chồn
2663. chối
2664. chọc
2665. thiều
2666. chết
2667. thiểu
2668. khóe
2669. nời
2670. khân
2671. chụm
2672. thắng
2673. nộp
2674. nọc
2675. chờn
2676. nồi
2677. mức
2678. mởn
2679. kiên
2680. nếp
2681. nến
2682. nếm
2683. khôi
2684. mỏi
2685. nắm
2686. nắp
2687. mốt
2688. mọn
2689. nập
2690. nẩy
2691. mỉa
2692. nần
2693. mệt
2694. nảy
2695. mềm
2696. dờỉ
2697. lội
2698. giam
2699. mắn
2700. lọc
2701. lặn
2702. lẽo
2703. mạo
2704. lầy
2705. lẩm
2706. lẫn
2707. chuyên
2708. lậu
2709. lậy
2710. lắc
2711. giàm
2712. giàu
2713. lấm
2714. hức
2715. giáo
2716. giây
2717. hốt
2718. lạch
2719. gợi
2720. giòn
2721. giùi
2722. giăng
2723. xốc
2724. xổi
2725. xẩy
2726. xập
2727. vũng
2728. xảy
2729. xắn
2730. xuyến
2731. liệng
2732. vặc
2733. giợn
2734. sởn
2735. sụp
2736. quắt
2737. vằng
2738. tỏa
2739. quẩn
2740. tồi
2741. sực
2742. tốc
2743. giới
2744. quằn
2745. quất
2746. tạo
2747. tải
2748. quại
2749. tảo
2750. tất
2751. rụt
2752. tẩm
2753. sốt
2754. quạnh
2755. giạm
2756. rặt
2757. giất
2758. giấy
2759. giấm
2760. giẩy
2761. rền
2762. giậu
2763. giập
2764. sầm
2765. sấp
2766. rốt
2767. sắn
2768. sắp
2769. sập
2770. giọi
2771. rẩy
2772. giặc
2773. rắc
2774. rắn
2775. rằm
2776. cạnh
2777. thuyết
2778. đượm
2779. hưởng
2780. phao
2781. phun
2782. lắng
2783. bảng
2784. bảnh
2785. tổng
2786. ngoái
2787. lãnh
2788. liểu
2789. liệm
2790. thây
2791. khuấy
2792. triện
2793. tước
2794. triền
2795. nghiên
2796. gảy
2797. chùng
2798. thoả
2799. gớm
2800. quáng
2801. thuỷ
2802. bai
2803. áng
2804. thoang
2805. dốn
2806. dồn
2807. dội
2808. thuần
2809. cẩm
2810. khan
2811. bốc
2812. bọc
2813. khoa
2814. cắp
2815. bộc
2816. cặp
2817. dấn
2818. dẫy
2819. bực
2820. tung
2821. dằn
2822. dằm
2823. bữa
2824. cỏn
2825. chất
2826. chấm
2827. chải
2828. chẩy
2829. khoá
2830. thơn
2831. trạnh
2832. trạng
2833. nghàn
2834. bạn
2835. bấc
2836. toán
2837. nghía
2838. bắn
2839. nưóc
2840. luật
2841. ổn
2842. ngườị
2843. trôn
2844. trùm
2845. chế
2846. chẻ
2847. gãy
2848. khe
2849. gán
2850. gâm
2851. trươc
2852. tràn
2853. cũi
2854. chứ
2855. dặng
2856. dàn
2857. dâm
2858. dân
2859. dãy
2860. ấn
2861. giò
2862. giơ
2863. giũ
2864. cổng
2865. trạch
2866. hoá
2867. díu
2868. dôi
2869. khiếp
2870. bâu
2871. báu
2872. bái
2873. cãi
2874. cám
2875. càn
2876. huấn
2877. bùi
2878. bít
2879. bìm
2880. dai
2881. tuông
2882. chí
2883. chè
2884. chú
2885. chơ
2886. chư
2887. chu
2888. don
2889. hoen
2890. doi
2891. náu
2892. rường
2893. rao
2894. dáng
2895. roi
2896. ném
2897. run
2898. nòi
2899. níp
2900. đầụ
2901. hiếm
2902. lào
2903. pho
2904. lây
2905. lãm
2906. phác
2907. làu
2908. láo
2909. hiện
2910. hiệu
2911. phê
2912. tông
2913. tống
2914. huệ
2915. lóc
2916. lăn
2917. mèo
2918. phên
2919. xướng
2920. mít
2921. món
2922. môi
2923. thỉnh
2924. nau
2925. cưu
2926. nhĩ
2927. nhã
2928. ngà
2929. ghẻ
2930. thịnh
2931. giề
2932. giẽ
2933. kép
2934. ứng
2935. ích
2936. góp
2937. loi
2938. loè
2939. hái
2940. hòi
2941. lui
2942. hóa
2943. hòn
2944. hót
2945. mui
2946. khỉnh
2947. cơm
2948. xây
2949. thẻ
2950. thọ
2951. thợ
2952. thả
2953. khiên
2954. lỏng
2955. đẫu
2956. đẫm
2957. đẩy
2958. saỏ
2959. vít
2960. tênh
2961. vãi
2962. nàọ
2963. vác
2964. đốc
2965. trằn
2966. trắc
2967. đột
2968. vét
2969. đỗi
2970. độc
2971. trặn
2972. vừạ
2973. quẽ
2974. đằm
2975. đậu
2976. đập
2977. đắt
2978. xịch
2979. đặc
2980. đặn
2981. đềm
2982. đẽo
2983. tõi
2984. tòi
2985. tóm
2986. tâu
2987. tào
2988. tàu
2989. phố
2990. sút
2991. cúng
2992. miệt
2993. yểu
2994. miếu
2995. sài
2996. sâm
2997. sào
2998. sàm
2999. tuyển
3000. thửa
3001. nhả
3002. ngỡ
3003. nhẽ
3004. ngừ
3005. lăng
3006. rát
3007. râm
3008. thủng
3009. van
3010. phồn
3011. vĩnh
3012. khung
3013. lanh
3014. thoăn
3015. thê
3016. thăng
3017. phẳng
3018. táng
3019. nhúng
3020. bừng
3021. tâng
3022. diệu
3023. diệp
3024. thinh
3025. lúng
3026. trọc
3027. xúm
3028. xúy
3029. trễ
3030. lộng


    Hôm nay: 27th February 2021, 09:58