Learn

The forum of documents and methods for study - Lượm lặt kiến thức


1000 Most Common Vietnamese Words

QaniTri
QaniTri
Admin

Nam Libra Monkey
Tổng số bài gửi : 1503
Tiền xu Ⓑ : 3780
Được cảm ơn № : 6
Ngày khởi sự Ngày khởi sự : 07/01/2013
Đến từ Đến từ : HCMC
Côngviệc / Sởthix Côngviệc / Sởthix : Languages, Softwares, Sciences, Martial arts

1000 Most Common Vietnamese Words Empty 1000 Most Common Vietnamese Words

Bài gửi by QaniTri 20th December 2015, 17:58

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Vietnamese words.


Number /Vietnamese / in English
1 như as
2 tôi I
3 mình his
4 mà that
5 ông he
6 là was
7 cho for
8 trên on
9 là are
10 với with
11 họ they
12 được be
13 tại at
14 một one
15 có have
16 này this
17 từ from
18 bởi by
19 nóng hot
20 từ word
21 nhưng but
22 những gì what
23 một số some
24 là is
25 nó it
26 anh you
27 hoặc or
28 có had
29 các the
30 của of
31 để to
32 và and
33 một a
34 trong in
35 chúng tôi we
36 có thể can
37 ra out
38 khác other
39 là were
40 mà which
41 làm do
42 của họ their
43 thời gian time
44 nếu if
45 sẽ will
46 như thế nào how
47 nói said
48 một an
49 môi each
50 nói tell
51 không does
52 bộ set
53 ba three
54 muốn want
55 không khí air
56 cũng well
57 cũng also
58 chơi play
59 nhỏ small
60 cuối end
61 đặt put
62 nhà home
63 đọc read
64 tay hand
65 cổng port
66 lớn large
67 chính tả spell
68 thêm add
69 thậm chí even
70 đất land
71 ở đây here
72 phải must
73 lớn big
74 cao high
75 như vậy such
76 theo follow
77 hành động act
78 lý do tại sao why
79 xin ask
80 người đàn ông men
81 thay đổi change
82 đi went
83 ánh sáng light
84 loại kind
85 tắt off
86 cần need
87 nhà house
88 hình ảnh picture
89 thử try
90 chúng tôi us
91 một lần nữa again
92 động vật animal
93 điểm point
94 mẹ mother
95 thế giới world
96 gần near
97 xây dựng build
98 tự self
99 đất earth
100 cha father
101 bất kỳ any
102 mới new
103 công việc work
104 một phần part
105 có take
106 được get
107 nơi place
108 thực hiện made
109 sống live
110 nơi where
111 sau khi after
112 trở lại back
113 ít little
114 chỉ only
115 chung quanh round
116 người đàn ông man
117 năm year
118 đến came
119 chương trình show
120 mỗi every
121 tốt good
122 tôi me
123 cung cấp cho give
124 của chúng tôi our
125 dưới under
126 tên name
127 rất very
128 thông qua through
129 chỉ just
130 hình thức form
131 câu sentence
132 tuyệt vời great
133 nghi think
134 nói say
135 giúp help
136 thấp low
137 dòng line
138 khác nhau differ
139 lần lượt turn
140 nguyên nhân cause
141 nhiều much
142 có nghĩa là mean
143 trước before
144 di chuyển move
145 ngay right
146 cậu bé boy
147 cũ old
148 quá too
149 như nhau same
150 cô she
151 tất cả all
152 có there
153 khi when
154 lên up
155 sử dụng use
156 của bạn your
157 cách way
158 về about
159 nhiều many
160 sau đó then
161 họ them
162 viết write
163 sẽ would
164 như like
165 để so
166 các these
167 cô her
168 lâu long
169 làm make
170 điều thing
171 thấy see
172 anh him
173 hai two
174 có has
175 xem look
176 hơn more
177 ngày day
178 có thể could
179 đi go
180 đến come
181 đã làm did
182 số number
183 âm thanh sound
184 không có no
185 nhất most
186 nhân dân people
187 của tôi my
188 hơn over
189 biết know
190 nước water
191 hơn than
192 gọi call
193 đầu tiên first
194 người who
195 có thể may
196 xuống down
197 bên side
198 được been
199 bây giờ now
200 tìm find
201 đầu head
202 đứng stand
203 riêng own
204 trang page
205 nên should
206 nước country
207 tìm thấy found
208 câu trả lời answer
209 trường school
210 phát triển grow
211 nghiên cứu study
212 vẫn still
213 học learn
214 nhà máy plant
215 bìa cover
216 thực phẩm food
217 ánh nắng mặt trời sun
218 bốn four
219 giữa between
220 nhà nước state
221 giữ keep
222 mắt eye
223 không bao giờ never
224 cuối cùng last
225 cho phép let
226 nghĩ thought
227 thành phố city
228 cây tree
229 qua cross
230 trang trại farm
231 cứng hard
232 bắt đầu start
233 might might
234 câu chuyện story
235 cưa saw
236 đến nay far
237 biển sea
238 vẽ draw
239 còn lại left
240 cuối late
241 chạy run
242 không don’t
243 trong khi while
244 báo chí press
245 gần close
246 đêm night
247 thực real
248 cuộc sống life
249 số few
250 phía bắc north
251 cuốn sách book
252 thực hiện carry
253 mất took
254 khoa học science
255 ăn eat
256 phòng room
257 người bạn friend
258 bắt đầu began
259 ý tưởng idea
260 cá fish
261 núi mountain
262 ngăn chặn stop
263 một lần once
264 cơ sở base
265 nghe hear
266 ngựa horse
267 cắt cut
268 chắc chắn sure
269 xem watch
270 màu color
271 khuôn mặt face
272 gỗ wood
273 chính main
274 mở open
275 dường như seem
276 cùng together
277 tiếp theo next
278 trắng white
279 trẻ em children
280 bắt đầu begin
281 có got
282 đi bộ walk
283 Ví dụ example
284 giảm bớt ease
285 giấy paper
286 nhóm group
287 luôn luôn always
288 nhạc music
289 những those
290 cả hai both
291 đánh dấu mark
292 thường often
293 thư letter
294 cho đến khi until
295 dặm mile
296 sông river
297 xe car
298 chân feet
299 chăm sóc care
300 thứ hai second
301 đủ enough
302 đồng bằng plain
303 cô gái girl
304 thông thường usual
305 trẻ young
306 sẵn sàng ready
307 trên đây above
308 bao giờ ever
309 màu đỏ red
310 danh sách list
311 mặc dù though
312 cảm thấy feel
313 nói chuyện talk
314 chim bird
315 sớm soon
316 cơ thể body
317 con chó dog
318 gia đình family
319 trực tiếp direct
320 đặt ra pose
321 lại leave
322 bài hát song
323 đo lường measure
324 cửa door
325 sản phẩm product
326 đen black
327 ngắn short
328 chữ số numeral
329 lớp class
330 gió wind
331 câu hỏi question
332 xảy ra happen
333 hoàn thành complete
334 tàu ship
335 khu vực area
336 một nửa half
337 đá rock
338 để order
339 lửa fire
340 nam south
341 vấn đề problem
342 mảnh piece
343 nói told
344 biết knew
345 vượt qua pass
346 từ since
347 đầu top
348 toàn bộ whole
349 vua king
350 đường phố street
351 inch inch
352 nhân multiply
353 không có gì nothing
354 Tất nhiên course
355 ở lại stay
356 bánh xe wheel
357 đầy đủ full
358 lực force
359 màu xanh blue
360 đối tượng object
361 quyết định decide
362 bề mặt surface
363 sâu deep
364 mặt trăng moon
365 đảo island
366 chân foot
367 hệ thống system
368 bận rộn busy
369 kiểm tra test
370 ghi record
371 thuyền boat
372 phổ biến common
373 vàng gold
374 có thể possible
375 máy bay plane
376 thay stead
377 khô dry
378 tự hỏi wonder
379 cười laugh
380 ngàn thousand
381 trước ago
382 ran ran
383 kiểm tra check
384 trò chơi game
385 hình dạng shape
386 đánh đồng equate
387 nóng hot
388 bỏ lỡ miss
389 mang brought
390 nhiệt heat
391 tuyết snow
392 lốp xe tire
393 mang lại bring
394 vâng yes
395 xa distant
396 điền fill
397 đông east
398 sơn paint
399 ngôn ngữ language
400 trong among
401 đơn vị unit
402 điện power
403 thị trấn town
404 tốt fine
405 nhất định certain
406 bay fly
407 giảm fall
408 dẫn lead
409 kêu cry
410 tối dark
411 máy machine
412 ghi note
413 đợi wait
414 kế hoạch plan
415 con số figure
416 sao star
417 hộp box
418 danh từ noun
419 lĩnh vực field
420 phần còn lại rest
421 chính xác correct
422 thể able
423 bảng pound
424 Xong done
425 vẻ đẹp beauty
426 ổ đĩa drive
427 đứng stood
428 chứa contain
429 trước front
430 dạy teach
431 tuần week
432 thức final
433 đã gave
434 màu xanh lá cây green
435 oh oh
436 nhanh chóng quick
437 phát triển develop
438 đại dương ocean
439 ấm áp warm
440 miễn phí free
441 phút minute
442 mạnh mẽ strong
443 đặc biệt special
444 tâm mind
445 sau behind
446 trong clear
447 đuôi tail
448 sản xuất produce
449 thực tế fact
450 không gian space
451 nghe heard
452 tốt nhất best
453 giờ hour
454 tốt hơn better
455 đúng true
456 trong khi during
457 trăm hundred
458 năm five
459 nhớ remember
460 bước step
461 đầu early
462 giư hold
463 tây west
464 mặt đất ground
465 quan tâm interest
466 đạt reach
467 nhanh chóng fast
468 động từ verb
469 hát sing
470 lắng nghe listen
471 sáu six
472 bảng table
473 du lịch travel
474 ít less
475 buổi sáng morning
476 mười ten
477 đơn giản simple
478 nhiều several
479 nguyên âm vowel
480 hướng toward
481 chiến tranh war
482 đặt lay
483 chống lại against
484 mô hình pattern
485 chậm slow
486 trung tâm center
487 tình yêu love
488 người person
489 tiền money
490 phục vụ serve
491 xuất hiện appear
492 đường road
493 Bản đồ map
494 mưa rain
495 quy tắc rule
496 phối govern
497 kéo pull
498 lạnh cold
499 thông báo notice
500 giọng nói voice

See more at 1000mostcommonwords.com
Attachments
1000 Most Common Vietnamese Words Attachment1000 most common Vietnamese words.pdf
(2.4 Mb) Downloaded 1348 times


    Hôm nay: 27th February 2021, 10:53