Ngày trước, Truyện Kiều - tác phẩm vĩ đại của thi hào Nguyễn Du đã truyền khẩu qua những giọng hát kể của các bà mẹ Việt Nam, qua những giọng ngâm đầy thương cảm và tiết tháo của các nhà nho yêu tiếng Việt, yêu văn chương Việt. Ngày xưa, những phương tiện quảng bá tác phẩm còn rất lạc hậu, nhưng Truyện Kiều với sức sống mãnh liệt của mình đã vượt thời gian một cách nhẹ nhàng.