Nỗi đau trong Kẻ trộm sách, có chăng, là nỗi đau của những con người không-được-phép-sống.