Hiện có nhiều loại nước khoáng nhưng không phải tất cả đều đạt chuẩn. Chỉ có một số ít đảm bảo tương đối thành phần gần giống tự nhiên.